Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len "VOP") upravujú všetky Vaše nákupy voucherov na golf alebo footgolf (ďalej len "Hra") uskutočnené prostredníctvom webovej stránky našej spoločnosti LSCO, s.r.o. - www.tojiji.com. Zakúpením voucheru v akejkoľvek forme súhlasíte a zaväzujete sa dodržiavať (i) tieto VOP; (ii) všetky osobitné podmienky vzťahujúce sa na Hru; (iii) všetky ostatné podmienky predmetného golfového ihriska, prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska, organizátora a/alebo miesta konania Hry; a (iv) všetky podmienky miesta konania Hry (vrátane požiadaviek na vstup). Ak nesúhlasíte s týmito VOP alebo akýmikoľvek inými platnými podmienkami, alebo ak nemôžete splniť niektorú z nich, nesmiete uskutočniť nákup.

 2. Ak sa odvolávame na našu spoločnosť, máme na mysli našu spoločnosť LSCO, s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42881/R, IČO: 54254329, DIČ: SK2121644272, so sídlom G. Švéniho 10/A, Prievidza 971 01, Slovenská Republika. Tam, kde odkazujeme na kontaktný formulár oddelenia starostlivosti o zákazníkov, máme na mysli formulár umiestnený na https://tojiji.com/kontakt/. Ďalšie kontakty našej spoločnosti nájdete tu.

 3. Naša spoločnosť nie je poskytovateľom Hry, na ktorú sa predávajú vouchery. Predaj a distribúciu voucherov na jednotlivé Hry zabezpečujeme v mene a na účet prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska, a to na základe poverenia uvedeného v zmluve s prevádzkovateľom alebo majiteľom golfového ihriska. Kúpou voucheru na Hru vzniká priamy právny vzťah medzi Vami ako zákazníkom, ktorý si voucher kupuje, a prevádzkovateľom alebo majiteľom daného golfového ihriska. Preto všetky Vaše nároky súvisiace so zakúpeným voucherom a s Vaším právom zúčastniť sa Hry, na ktorú ste si voucher zakúpili, smerujú vždy voči prevádzkovateľovi alebo majiteľovi golfového ihriska, a nie voči našej spoločnosti.

 4. Naša spoločnosť preto nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie ktorejkoľvek z týchto Hier alebo za to, že sa Hra neuskutoční, nezodpovedá za žiadnu zmenu Hry, ich termínov alebo miest konania, nezodpovedá za priebeh Hry, za žiadne udalosti, ktoré sa počas Hry vyskytnú, ani za nič, čo z Hry vyplynie. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu alebo inú ujmu, ktorá Vám alebo akejkoľvek tretej strane vznikne v súvislosti s Hrou. Najmä nezodpovedáme za žiadne výdavky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s Hrou, jej zmenou, zrušením, konaním alebo nekonaním. Všetky nároky je potrebné vždy uplatniť u príslušného prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska.

 5. Vždy ste povinný dodržiavať pravidlá stanovené prevádzkovateľom alebo majiteľom golfového ihriska v  súvislosti so vstupom na konkrétnu Hru. Ste tiež povinní dodržiavať prevádzkový a návštevný poriadok miesta konania Hry. Prevádzkovateľ alebo majiteľ golfového ihriska si vyhradzuje právo zakázať vstup na miesto konania Hry alebo vylúčiť akúkoľvek osobu z miesta konania Hry z dôvodu verejnej bezpečnosti, v takom prípade nebudete mať nárok na vrátenie peňazí, z dôvodu akéhokoľvek neprijateľného správania, ktoré môže spôsobiť škodu, obťažovanie alebo zranenie, alebo za akékoľvek porušenie podmienok prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska.

 6. Prevádzkovateľ alebo majiteľ golfového ihriska, si vyhradzuje právo zmeniť program, dátum a miesto konania Hry. Zakúpením voucheru ako zákazník beriete na vedomie toto právo prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska.

 7. Naša spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za platnosť a pravosť voucherov zakúpených mimo našej webovej stránky. Zakúpené vouchery v elektronickej forme vždy bezpečne uschovajte a nikde ich nevystavujte ani neukazujte. Ich verejným zverejnením sa vystavujete riziku zneužitia voucheru a nemusíte byť na Hru vpustení. To sa týka najmä zverejňovania fotografií voucherov na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter, Instagram atď. Dôrazne tiež neodporúčame kupovať vouchery z druhej ruky, aby ste sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu, že nebudete na Hru vpustení.

Kúpa voucherov

 1. Pri nákupe voucheru prostredníctvom našej webovej stránky Vás táto stránka zrozumiteľným spôsobom prevedie celým procesom nákupu vrátane spôsobu úhrady ceny voucheru a prípadných ďalších poplatkov, ktoré zaplatíte okrem samotnej ceny vybraných voucherov.

 2. Vouchery sa na našej webovej stránke predávajú v elektronickej podobe, ktorá sa zákazníkom zasiela e-mailom.

 3. O cenách jednotlivých voucherov predávaných na našej webovej stránke budete informovaní na našej webovej stránke www.tojiji.com.

 4. Okrem ceny voucheru splatnej prevádzkovateľovi alebo majiteľovi golfového ihriska, ktorú zaplatíte prevádzkovateľovi alebo majiteľovi golfového ihriska prostredníctvom našej webovej stránky, vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorú môže byť podľa zákona povinný zahrnúť, Vám môžu byť účtované ďalšie poplatky splatné našej spoločnosti za použitie našej webovej stránky na nákup voucheru. Ide o takzvaný Servisný poplatok. O výške týchto poplatkov budete vždy informovaní pred každým jednotlivým nákupom, a to v príslušnom nákupnom okne, ktoré sa otvorí pri nákupe voucheru prostredníctvom webovej stránky. Vaša celková platba bude zahŕňať vstupný poplatok, t. j. cenu príslušného voucheru, ako aj Servisný poplatok za služby.

Reklamačný poriadok

 1. Na všetky reklamácie voucherov zakúpených prostredníctvom našej webovej stránky sa vzťahujú tieto VOP.

 2. Ako je uvedené vyššie, naša spoločnosť nie je organizátorom ani poskytovateľom žiadnej Hry. Preto sa na všetky Vaše prípadné reklamácie týkajúce sa zakúpeného voucheru v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia bodov 3 až 6 VOP vyššie.

 3. Zaplatený vstupný poplatok ani iné sumy, ktoré ste zaplatili v súvislosti s nákupom voucherov na našej webovej stránke, sa nevracajú, pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak.

 4. Zakúpené vouchery nie je možné vymeniť. Ak je Váš voucher stratený alebo odcudzený, nebude nahradený a peniaze sa Vám nevrátia.

 5. V prípade úplného zrušenia Hry zo strany prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska vrátime účastnícky poplatok nižšie opísaným spôsobom len do výšky finančných prostriedkov, ktoré nám prevádzkovateľ alebo majiteľ golfového ihriska na tento účel poskytol, keďže konáme výlučne v mene a na účet prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska. V rozsahu, v akom nebudú Vaše nároky takto uspokojené, bude voči Vám zodpovedný výlučne prevádzkovateľ alebo majiteľ golfového ihriska zrušenej Hry.

 6. V prípade úplného zrušenia Hry, na ktoré ste si riadne zakúpili, zaplatili a dostali voucher na našej webovej stránke, bude postup vrátenia peňazí nasledovný:
 • Ak bol voucher zakúpený na našej webovej stránke, bude Vám vrátený vstupný poplatok podľa bodu 16 VOP. Keďže naša spoločnosť koná v mene a na účet prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska zrušenej Hry, môže byť na pokyn prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska určené iné konkrétne miesto, na ktorom prevádzkovateľ alebo majiteľ golfového ihriska Vám sám vráti peniaze;
 • Ak ste si zakúpili voucher na zrušenú Hru prostredníctvom našej webovej stránky, doručíte takýto voucher bez zbytočného odkladu na našu emailovú adresu. S výhradou ustanovenia 16 VOP sa vrátenie peňazí uskutoční bankovým prevodom na účet, ktorý nám na tento účel písomne oznámite;
 • Ak ste si zakúpili voucher na zrušenú Hru prostredníctvom našej webovej stránky, pošlite svoju sťažnosť prostredníctvom kontaktného formulára oddelenia starostlivosti o zákazníkov alebo písomne na adresu LSCO, s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza 971 01, Slovenská Republika;
 • Ak bol voucher na zrušenú Hru zakúpený v rámci hromadnej objednávky prostredníctvom obchodného oddelenia našej spoločnosti, musí byť bez zbytočného odkladu doručený našej spoločnosti na našu adresu: LSCO, s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza 971 01, Slovenská Republika. V takýchto prípadoch bude cena voucheru vrátená vždy len osobe, ktorá za ňu zaplatila v rámci hromadnej objednávky, avšak s výhradou ustanovení bodu 16 VOP.
 1. Aj v prípade ak je vstupný poplatok vrátený v súlade s bodom 17 VOP, zaplatený Servisný poplatok sa nevracia.

 2. Akékoľvek nároky, okrem tých, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že Hra bola v celom rozsahu zrušená prevádzkovateľom alebo majiteľom golfového ihriska, vždy postúpime prevádzkovateľovi alebo majiteľovi golfového ihriska na vyjadrenie a/alebo priame vybavenie. Ustanovenia vyššie uvedených bodov 3 až 6 VOP sa v plnom rozsahu uplatnia aj v tomto prípade. Stanovisko prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska k sťažnosti Vám bude oznámené do 30 dní. Na vašu žiadosť Vám samozrejme poskytneme priamy kontakt na prevádzkovateľa alebo majiteľa golfového ihriska.

 3. Všetky sťažnosti a prípadné otázky doručte bez zbytočného odkladu prostredníctvom kontaktného formulára oddelenia starostlivosti o zákazníkov alebo písomne na adresu LSCO, s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza 971 01, Slovenská Republika.

 4. Voucher, ktorý ste si nezakúpili na našej webovej stránke, nie je možné žiadnym spôsobom reklamovať.

Užívateľský účet

 1. Na základe Vašej registrácie na našej webovej stránke môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

 2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

 3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, naša spoločnosť nenesie za to žiadnu zodpovednosť.

 4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

 5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 3 roky nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa týchto VOP.

 6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

Záver

 1. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

 1. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať tieto VOP. Tieto VOP nadobudli účinnosť 1.6.2023.